Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Spółka Hvile Park I Sp. z o.o.

Szerokie 119

20-050 Lublin

NIP: 7123464338

KRS: 0001066931

2. Dane kontaktowe do Administratora: 

Spółka Hvile Park I Sp. z o.o.

Szerokie 119

20-050 Lublin

tel./fax.: (081) 750-37-08

email: biuro@hvilepark.pl

Dane kontaktowe podane na stronie internetowej i podlegają stałej aktualizacji.

A) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, jak i roszczeń reklamacyjnych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi  roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. Udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. Profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. Administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

B) Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat; w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane;

 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej;
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 3. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pana/Pani kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub SMS;

C) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa  lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora, to jest.:

 1. Usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Spółki np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Spółki, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
 2. Niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
 3. Organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

D) Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora są dostępne zdalnie dla pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez Administratora dostępami i upoważnieniami; 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych, związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym (to jest: uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości;
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw o jakich mowa w pkt 5) można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres email, jak i w formie papierowej na adres podany w pkt 2),
 4. Pana/Pani dane osobowe będą podlegać działaniom zautomatyzowanego działania, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 5. Pana/Pani dane podlegać będą profilowaniu z wykorzystaniem programów informatycznych, ale tylko dla użytku wewnętrznego, w celach statystycznych oraz ustalenia zainteresowań ofertą  Administratora, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (z późn. zm.) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.                

 

 

 

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Celem tej polityki jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółka Hvile Park I Sp. z o.o., z którą ma Pan/Pani zawartą umowę, bądź przez którą zostały względem Pana/Pani podjęte działania ukierunkowane na zawarcie umowy, bądź której wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych („ADMINISTRATOR” lub „Spółka”), szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność
na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka  przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których spółka przetwarzają dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizują swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane Spółki, jako administratora danych:

Spółka Hvile Park I Sp. z o.o.

Szerokie 119

20-050 Lublin

tel./fax.: (081) 750-37-08

email: biuro@hvilepark.pl

Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej i podlegają stałej aktualizacji.

4. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza ADMINISTRATOR?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować
i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 

 

       Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ADMINISTRATORA

       Informacje ogólne

 

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe ADMINISTRATORA, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

       Cookies

 

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów ADMINISTRATORA. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

       utrzymanie sesji użytkownika;

       zapisanie stanu sesji użytkownika;

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania
z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

       przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu
do produktu;

       zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

       przywrócenie sesji użytkownika;

       zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

       sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

       dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

       ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

ADMINISTRATOR korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

       monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

       zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

       ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

       kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

       kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

       badanie zapisów na newslettery;

       wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

       wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

       integracja z portalem społecznościom;

       płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy:

       Google Analytics

       Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

       Leadreactor (więcej informacji na stronie: https://leadreactor.io/)

       Chat (więcej informacji na stronie: https://www.tawk.to/)

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez ADMINISTRATORA lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. ADMINISTRATOR zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

       Logi dostępowe

 

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy
w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających
na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego
– w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

       Pozostałe dane

 

Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi
w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również kolejne sekcje:

- Przetwarzanie danych osobowych klientów ADMINISTRATORA

- Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA

- Przetwarzanie danych osobowych kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM).

4.1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania
i wskazujemy, że:

- na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

- na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

- jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niezspeudonimizowanych  lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

- profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,

- profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

       Podstawy prawne przetwarzania

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów ADMINISTRATORA możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy, i celu przetwarzania. I tak na przykład:

- dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

- dane osobowe osób, które korzystają z możliwości zakupu biletu przez Internet i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;

- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

       Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM.

 

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji 4.1, od osób fizycznych, które kontaktują się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM,  zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do ADMINISTRATORA lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

 

       Przetwarzanie danych osobowych klientów ADMINISTRATORA i potencjalnych klientów  ADMINISTRATORA.

 

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów.

Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami ADMINISTRATORA niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe).

Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z ADMINISTRATOREM umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom ADMINISTRATORA i wykorzystywane przez nich w celu realizacji ochrony praw ADMINISTRATORA (np. procedury reklamacji, windykacji), jak i w celu wykonywania umów zawieranych przez ADMINISTRATOREM (np. zlecenie podwykonawstwa).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

-  usprawiedliwionym interesie ADMINISTRATORA (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

-   zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)

-   wykonania zawartej umowy,

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie ADMINISTRATORA jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing).

 

5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA.


W obowiązujących u ADMINISTRATORA politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;  Jeśli dane osobowe Użytkownika są potrzebne ADMINISTRATOROWI do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi ADMINISTRATOR zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

3) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

6. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ADMINISTRATOR ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu ADMINISTRATOR powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które ADMINISTRATOR przetwarza, mogą być:

 1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz ADMINISTRATORA np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz ADMINISTRATORA, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie,   podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
 2. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
 3. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Przy czym w tym ostatnim przypadku zawsze przekazujemy tylko te dane i tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa

się będzie wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

7. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ADMINISTRATOR odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

7.1. Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej.

7.2. Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza ADMINISTRATOR można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

7.3. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

       przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

       dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

7.5. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADMINISTRATORA albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez ADMINISTRATORA. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

7.6. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: podanym w danych kontaktowych w klauzuli  informacyjnej. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza ADMINISTRATOR, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z późn. zm.) (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa z późn. zm.).

8. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany
w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27 lipca 2023 r.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zarząd Spółki pod firmą: Spółka Hvile Park I Sp. z o.o., Adres: Nałęczowska 175, 20-831 Lublin, NIP: 7123464338, która ma status administratora danych w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami, przeprowadziła wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez klientów informacji, co do zakresu przetwarzanych przez Spółkę, danych osobowych, oznaczania administratora danych,  jak i praw osób których dane są przetwarzane należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy na naszej stronie.

Zwracamy uwagę, że:

 1. zgodnie z regulacją art. 6 RODO  przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody Pana/Pani, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO,    
 3. także przetwarzanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (żądania zapłaty), nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f)   RODO.

O ile wolą Pana/Pani będzie zaś pozyskiwanie także ofert handlowych wówczas Pan/Pani winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

W przypadku potrzeby kontaktu z administratorem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt na adresy podane w klauzuli informacyjnej.  

 

 

Monitoring

INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że na podstawie art. 222 Kodeksu pracy w budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu spółki pod firmą:  Spółka Hvile Park I Sp. z o.o. Nałęczowska 175, 20-831 Lublin NIP: 712-346-43-38 REGON 526816148 KRS 0001066931 (dalej: „Spółka”), obowiązuje system monitoringu wizyjnego na następujących zasadach:

1.     Celem zapewnienia bezpieczeństwa: pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz osób przebywających w budynku, w którym mieści się siedziba Biura Zarządu Spółki, jak również celem ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu Spółki, prowadzony jest szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci systemu monitoringu wizyjnego.

2.     Monitoring funkcjonuje całodobowo.

3.     Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).

4.     Nagrania obrazu nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

5.     Monitoring co do zasady nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, zaś miejsca zainstalowania kamer
są oznakowane.

6.     System monitoringu wizyjnego budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu Spółki, składa się z:

       kamer;

       urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt /rejestrator/;

       monitora do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.

7.     Obszar objęty zakresem kamer monitoringu oznakowany jest w widoczny sposób poprzez umieszczenie odpowiednich znaków informacyjnych (tabliczek/naklejek).

8.     Spółka informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu oraz o: celach, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu na piśmie, przekazując pracownikom odpowiednią klauzulę informacyjną.

9.     Spółka przetwarza nagrania obrazu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania nagrań wynosi 21 dni od dnia nagrania (po tym okresie nagrania są kasowane automatycznie poprzez nadpisanie kolejnych nagrań), chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wtedy termin 21 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10.Po upływie okresów, o których mowa w powyższym pkt 9, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

11.Stanowisko komputerowe z monitorem, na którym jest wyświetlany obraz z kamer, znajduje się w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Stanowisko komputerowe dodatkowo chronione jest loginem oraz hasłem dostępu.

12.Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest informatyk upoważniony do powyższego przez Zarząd Spółki, który ma dostęp do:

       bezpośredniego podglądu kamer,

       urządzenia rejestrującego,

       zapisów z kamer.

13.Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie za wiedzą informatyka odpowiedzialnego za obsługę systemu monitoringu.

14.Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Spółkę.

15.Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

 

 

Umówmy prezentację

Zostaw swoje dane

Oddzwonimy do Ciebie

Sprawdź poprawność adresu e-mail i numeru telefonu

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży!

ul. Nałęczowska 175
20-831 Lublin

+48 512 876 195
biuro@hvilepark.pl

Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.